Ayu Fitriani S.K.M., M.Kes

Azir Alfanan S.K.M., M.Sc

Markus Gelar Kumara Agni SE, M.Kes

Dr. Ariyanto Nugroho SKM, M.Sc

Dra. Rodiyah Soekardi M.Kes

Dr, Setiawan SH.,MKes

Ani Farida SKM

Jati Untari S.KM., M.Kes

Yelli Yani Rusyani S.KM., M.KES

Naomi Nisari Rosdewi Sumiratsih S.Kg M.Kes

Merita Eka Rahmuniyati SKM., M.Gizi

Dr. drg. Theresia Puspitawtai M Kes

Suwarto SKM, M.Kes